Carpon, Dian Wulan, Tribun Jabar

Joli

0
()

JOLI, naha carita urang téh bet ayeuna ngarangkadakna? Naha bet teu ti baheula, tujuh taun katukang? Tangtu moal kieu lalakon téh jadina. Tangtu ukur anjeun nu aya dina haté. Bakal anjeun sorangan nu nyangkaruk cicing ngeusian kalbu. Hanjakal ayeuna mah lain deui caritana, lain tujuh taun ka tukang. Ayeuna mah haté Akang geus aya nu ngeusian ti heula. Lain ukur anjeun. Eusi email nu dikirim keur Élina dibaca deui. Geus taya nu dirobah mah tuluy dipencet enter. Email ka kirim.

Laptop ngahaja teu dipareuman. Gmail urut ngirim email ka Élina teu waka ditutup. Nungguan balesan ti manéhna. Gap kana android. Bray muka WhatsApp. Élina geus offline. Profilna dibuka. Teuteupan eunteup kana fotona. Foto wanoja umur dua puluh lima taunan. Manis. Papakéanana pantes, maké calana jeans, diadumaniskeun jeung kaméja warna salem. Imutna matak betah nu neuteup. Payus pisan jeung kaayaan sabudeureunana, taman nu liuh linduk ku tatangkalan. Ningtrimkeun. Foto satangtung nu mindeng diteuteup. Mindeng kaimplengkeun, niiskeun pipikiran mun keur riweuh ku pagawéan.

Rét kana jam, pukul dua peuting. Jelema keur tibra-tibrana saré. Keur ngambah alam pangimpian ku rupa-rupa impian. Kawasna ngan kuring jeung nu ngaronda meureun nu cungelik kénéh mah. Mapay peuting ku lamunan. Nété simpé ku implengan.

Awahan lamunan jauh mulang ka mangsa mimiti wawuh jeung Élina. Wanoja amis budi. Gancang wanoh. Sangkilang karék panggih harita dina seminar, tapi asa geus lila wawuhna. Manéhna jeung batur-baturna ngahiap kuring, ngajak babarengan ngariung. Nyahoeun tayohna mah yén kuring cindekul sorangan euweuh batur. Pikeun kuring mah teu jadi soal sosoranganan ogé, tapi ari aya nu nyambat jabaning bangun balageur, nya disampeurkeun baé. Dihiap kitu, jol pogot ngobrol asa manggih baraya anyar, atawa asa panggih jeung baraya nu geus lawas teu tepung. Harita mah can aya rasa nanaon ka Élina téh. Éstuning suka bungah salaku babaturan biasa waé.

Haté ngarasa senang gogonjakan jeung baraya anyar pinanggih téh. Élina jeung baturna ngawanohkeun kagiatan-kagiatan nu dilakonanana. Kagiatan nu sapangaresep jeung kuring.

Baca juga  Didagoan Tepika Jam 12 Peuting

Lekasan seminar nu diayakeun dua poé di salah sahiji instansi pamerintah, dituluykeun komunikasi dina facebook. Kabéh sakur nu ngobrol harita ku kuring diajak jadi babaturan dina facebook. Pangpangna mah Élina. Ampir unggal poé kuring ngirim inbox ka manéhna. Kitu ogé manéhna sok miheulaan ngainbox mun dirasa ti kuring elat datang. Lila-lila ngawanikeun manéh ménta nomér HPna. Untungna dibéré. Wawanohan dituluykeun dina WhatsApp. Loba hal-hal anu jadi bahan piobroleun téh. Nanyakeun sagala rupa, nepi ka ngeunaan hal-hal anu teu sapira, kagiatan sapopoé. Nepi ka apal Élina téh lalagasan kénéh. Tina obrolan sapopoé éta mimiti aya rasa nu teu kaharti. Haté teu bisa mungkir, asa leungiteun mun sapoé taya béja ti manéhna téh. Opat bulan wawuh ti saprak miluan seminar téa, tapi asa geus wawuh taunan.

Awak ngagolédag, sirah ditilaman ku bantal badag paragi lalajo TV. Tengah imah geus sepi jempling. Simpé. Pangeusi imah nu ti beurang mula récét, geus talibra. Tinggal kuring duaan jeung kalangkang Élina, katiluna angin. Angin nu nyaliksik peuting. Nu nyaksian ucang anggéna Élina dina kongkolak panon. Hésé pisan disieuhkeunana. Hésé pisan dipiceunna.

Ah, Élina, aya magnét naon atuh antara urang téh? Asa takdir nu elat nyampeurkeun. Ti ngora kénéh wanoja siga anjeun nu sok kapidangdam beurang peuting. Na bet tepungna ayeuna. Akang weléh teu ngarti. Teu ku hanteu barang panggih tuluy maskét, tuluy kapélét ku rindatna, ku imutna, ku seurina. Jadi deungdeuleueun, dédéngéeun. Ngan sok teu kaharti ku anjeun téh, naon atuh araheunana ti Akang? Tuna kaboga, pangarti kurang. Anjeun gé bet tuluy raket ka Akang. Kawas nu embung leupas, najan anjeun geus nyaho saha Akang.

Ah, enya anjeun téh sok ngabasakeun Akang, mani anteb teleb. Genah kadéngéna. Asana mah kakara ayeuna aya nu nyebut kitu téh, ngan Élina wungkul. Élina, anu sok dilandih Joli ku Akang. Resep cenah mun Akang geus nyebut anjeun Joli téh, jolie fille wanoja geulis tina basa Perancis.

Baca juga  Samping Kebat

Élina ogé pan sok nanya ka Akang, naon resepna ari ka anjeun? Naha bet nanya kitu, da resep mah hésé didéfinisikeunana. Tapi nu katingali ku Akang, ceuk paribasa téa mah anjeun téh lindeuk japati. Akang gé nyaho anjeun loba nu ngadeukeutan, loba nu mikaresep, lain Akang wungkul. Ngan tara pati dilayanan. Cukup dianggap babaturan baé sakumaha akrabna ogé. Nya Akang gé sarua jeung nu lian, boga rasa resep nu teu bisa dijéntrékeun, iwal bisa dijawab ku haté.

Teuteupan antel kana lalangit. Cakcak keur ocon paduduaan, bangun bungah naker. Untungna lain cakcak bodas nu sok ngabéja-béjakeun rusiah batur. Aya reungit eunteup gigireunana. Gancang ku nu hiji dicapluk. Leg diteureuy. Tuluy sili udag deui, sili élég deui. Ngiles, asup kana jero para. Bray kajadian tadi beurang ngabarasat deui basa tepung jeung Élina. Silih gonjak, silih élég. Kawas cakcak bieu. Suka seuri. Enya, Élina téh lucu. Mawa bagja anu béda pikeun kuring mah. Méré stimulus anyar dina kahirupan sapopoé. Enya ogé manéhna téh pundungan, épés méér, tapi da éta nu matak nineung téh. Cenah sok timburuan. Ah, da wajar. Lain gé nu bogoh ari henteu timburu mah. Enya kitu anjeun téh bogoh? Tapi piraku teuing henteu.

Jung cengkat, rék ka cai. Réngsé ti cai ngaliwat ka hareupeun kamar. Rekét panto kamar dibuka. Nu saré anteng talibra. Pamajikan jeung budak saré sakasur, da embung saré sorangan cenah budak téh. Maranéhna dipelong, beungeutna diteuteup hiji-hiji. Aya nu nyérédét dina jero haté. Rasa rumasa. Salah aing téh kitu? Padahal asa euweuh kakuranganana pamajikan salila ieu, tapi naha aing bet kieu. Naon sabenerna anu ditéangan téh?

Simbut nu ngaléléd dibenerkeun, sina nyimbutan awak duanana. Beungeutna dipelong deui. Teu téga neuteup beungeutna lila-lila. Ngadadak aya rasa peurih nu sésélekét. Panto kamar dipeuneutkeun deui. Koloyong ka tengah imah. Gék hareupeun laptop.

Laptop hurung kénéh. Konéksi internétna masih nyambung. Bateréna katémbong pinuh, mubuhan karék dicas. Rét deui kana jam, pukul tilu leuwih sapuluh menit. Teuing ku naon bet hésé saré kieu, teuing pédah tas ngirim email ka Élina. Sieun eusina nganyerikeun haténa. Tapi ceuk pikir mah asa teu nganyerikeun teu sing, da lain rék megatkeun. Gap kana android. Kadon hulang-huleng teu puguh.

Baca juga  Hikayat Emak Pepot yang Berjalan Kaki Puluhan Kilometer untuk Menunaikan Sebuah Janji

Galery foto dina android dibuka. Bray foto tiluan; kuring, budak, jeung pamajikan. Suka seuri, galumbira. Aya foto budak keur sakola TK kénéh. Teu karasa ayeuna geus kelas opat SD. Tel, ramo kana tulisan private foto. Potrét Élina ngajajar di dinya. Ngan euweuh potrét keur duaan mah. Aya kasieun mun dipotrét duaan téh. Bet nyimpen potrétna ogé kudu dina file husus. Disumputkeun.

Sabenerna taya maksud hayang nyumputkeun Élina, ngan euweuh kawani dina diri. Lalaki épés méér téa meureun kuring téh. Kahayang boga, kawani taya.

Pitunduheun mimiti nyampeurkeun. Panon karasa beurat. Simbut nu dibekel ti kamar ditarik, dirungkupkeun kana awak. Android diteundeun luhureun méja. Panon lep-lepan. Pitunduheun karasa beurat pisan. Antara sadar jeung henteu. Hawar-hawar kadéngé aya nu disada, tanda email asup. Antara hayang hudang nempo email jeung panon nu beuki cepel karasana. Les, teu inget di bumi alam.

“Pa, gugah. Subuh! Tuh tos adan.” Pamajikan ngaguyah-guyah nu hésé hudang, da puguh karék reup pisan. Panon mélétét.

“Geura ka jamban,” ceuk pamajikan bari nilepan simbut bangun nu rusuh.

Kuring langsung ngoréjat. Inget kana email. Nginget-nginget kajadian saméméh kasaréan, mun teu salah aya sora email asup. Panon melong kana laptop nu hurung kénéh. Naha bet caang layarna? Biasana ogé poék mun diantepkeun sababaraha jam mah.

“Ku naon mani ngoréjat?” pokna rada teugeug.

Haté ngalenyap. Ret deui kana layar laptop, sidik email geus aya nu muka.***

Bandung, Desember 2020

Radiul – Panglawungan 13

 180 total views,  2 views today

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

error: Content is protected !!