Cerkak, Kedaulatan Rakyat, Purwadmadi

Nyaur Taun

4
(1)

WANCI sore, candhik ala nyemburat jingga ing langit kulon. Garising cakrawala rata tepung buntas kidul, tutug ngalor. Jagad jembar tanpa teba. Waradin, Carik Paniti Sabda Kedhaton Pleret lagi wae bali saka tampa caos. Mulih sambang bojo lan anak ing Ngijon Wanakrama. Kalenggahan Carik Paniti Sabda dadi jalaran Waridin pitung pasar utawa selapan, tungguk caos leladi Sinuhun ing Kedhaton. Banjur kaparingan medhot caos, bali mulih ngomah sepasar lawase.

Tekan ngomah wanci surup. Mirawi, bojone lan Sambangseta, anake lanang, wis nunggu tekane. “Anakmu lanang kawit mau wis tokan-takon tekamu, Pakne.”

“Selasa Pon, malem Rebo Wage.”

“Apal dina baliku, Sambang?”

“Tak eling-eling terus kok, Pak. Selapan neng Kedhaton gaweyane Bapak ki ngapa, ta?” pitakone Sambangseta marang bapakne kang wus mlebu ngomah gedheg, kampung prasaja, lungguh lincak. “Nek sowan Ratu ki kudu bladheg selapan tanpa kendhat, ngono pa, Pak?”

“Ya kaya ngene iki jejering kawula. Kasaguhan abdi marang bendara. Kudu mituhu dhawuh.”

Mirawi nyambung,”Kudu tabah taberi, Mbang. Ngabdi Ratu ki abot, ning berkahe murakabi.”

“Ngalap berkah?”

“Ya. Gene pinter kowe, Mbang”

“Berkah Ratu ki ora enak dipangan, Pak. Berkah ora bisa gawe wareg. Hambok neng ngomah, nyawah, macul, nenandur. Ulu wetune isa dipangan. Melu Ratu, Simbok karo aku ajeg ngelih. Kaliren, Pak.”

Waradin kaget. Anak lanange sing umure lagi ngancik 12 taun, ature wis kaya wong tuwa. Mirawi gemeter krungu ature Sambangseta, bocah ontanganting sing saben dinane anteng, tumemen anggone tumandang sabiyantu golek pangan derep, ripik, lan buruh tani.

Waradin ora nesu krungu ature Sambangseta. “Lha kowe duwe karep aku lereh le dadi Carik, pa?”

Baca juga  Misteri Gigi Kakek

Sambangseta meneng. Mirawi ujar,”Pun Pakne, Sambang tesih bocah.”

“Pancen aku isih bocah. Nanging aku ora trima bapakku dheku-dheku neng ngarepe Ratu ning ora duwe pametu. Simbok karo aku kudu luru pangan dhewe.”

Mirawi ngadeg katon arep nesu ning kaduwa Waradin. “Ya ben wae Sambang ngesok isining ati. Dimen lega atine. Coba terusna aturmu, Le.”

Waradin, kalenggahane Carik Paniti Sabda. Gaweyane, nulis nyathet utawa nyerat kebeh sabdane Sinuhun. Juru tulis sabdane Ratu. Kepara uga nyerat kabeh kang kacaritake dening Sinuhun. Mula, saben dina Waradin lenggah celak Sinuhun, ora kena pisah. “Nyathet ngendikane Ratu ki angel. Saben dina kudu sowan, samubeng mingere Ratu kudu midherek. Angel tur kesel. Kabisane Bapak nulis kuwi ya ana regane. Lha kok nyuwita nandangi gaweyan angel tur ngeselke, kok ora kaparingan kucah. Apa ora jeneng degsiya, ngono kuwi, Pak?”

“Mungguh nalar kang kaya ngono kuwi, ana benere, Mbang. Ora kleru aturmu.”

“Lha kok isa le nglakoni ta, Pak?”

“Kudu isa.”

“Kok kudu? Sing ngudokake sapa?”

“Yen kowe kepengin ngerti bapakmu kudu ngayahi pegaweyan juru tulis kedhaton, suk mben kowe melu aku tak sowanke Sinuhun. Melu aku caos neng Kedhaton.”

“Wegah.”

Sanajan kandha wegah, nanging nalika dina Minggu Pon malem Senen Wage, Waradin bali laku caos neng Kedhaton sidane Sambangseta melu. Lakune ngetutake bapakne. Mirawi lila anak lanange melu ngetutake bapakne sowan Ratu. Lakune gancang nurut dalan desa napis Kali Larangan. Bareng tekan Kedhaton, Sambangseta ora wani melu mlebu. Megeg-megeg ana ngisor ringin kidul Alun-alun, dheprok koplok, kepuyuh-puyuh. Waradin bingung dulu anake kang kamigilan, kangelan anggone bakal nulung. Abdi Dalem Mantri Juru Taman, Ki Wreksataruna, kang yuswane wis sepuh, nglereni anggone nyapu taman Baluwerti. Nyedhak marang Waradin lan Sambangseta. “Kenging napa, Mas Lurah?”

Baca juga  Mengenal Herbal untuk Antioksidan Diabetes

“Ngapunten, Ki. Kantenan anak kula niki ajeng melu caos sowan.”

Ki Wreksataruna lungguh nyedhak Sambangseta karo ngelus sirahe bocah kuwi. “Thole cah bagus. Kowe arep marak Sinuhun. Durung jangkep sangumu. Mas Lurah, napa yogane iki dereng tetak?”

“Dereng.”

“Boya saget tumut sowan, Mas Lurah.”

“Ooo, ngaten Ki. Kula boya mudheng.”

“Lare niki sampun ngantos kedah lampah nyaur taun, Mas Lurah. Saderenge sasi Sura kedah pun tetak.”

“Wulan Sura kantun sepeken malih, Ki.”

“Pramila menika, yen kasep dereng tetak ing sasi Besar, kedah nyaur taun, tetak wulan Besar taun ngajeng,” ngendikane Ki Wreksataruna karo komatkamit nyranani Sambangseta amrih luwar saka panandhang kamigilan.

Mas Lurah Warasastradi alias Waradin amung legeg-legeg durung pana. Kepireng pangandikane Ki Wreksataruna. “Jebeng lare andika niki bakale tampi wahyu kapujanggan, Mas Lurah.”

Waradin nyawang sing ngendika, kang kadulu jumeneng ing kono dudu Ki Wreskataruna, nanging Sinuhun Panembahan. ❑

Karangjati, 2020

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: