Cerkak, Kedaulatan Rakyat, Sri Wintala Achmad

Jurang Kinemulan Pedhut

0
()

Cerkak Sri Wintala Achmad (Kedaulatan Rakyat, 02 Februari 2020)

Jurang Kinemulan Pedhut ilustrasi Jos - Kedaulatan Rakyat (1)

Jurang Kinemulan Pedhut ilustrasi Jos/Kedaulatan Rakyat

“KATRESNAN magepokan kelawan rasaning ati. Dudu pikiran waras.”

Mengkono status WA-ne Dini kang tinulis sadurunge ngancik candhik ala. Status kang ora mrentul saka panemune wong liya, nanging saka kang dialami. Senajan wis duwe pacangan, dheweke isih kelingan Prastawa. Mantane kang telung taun kepungkur tansah aweh panglipur wuyung lelantaran Video Call.

Tumrape Dini, pawongan kang dikarepke dadi sisihane ora liya mung Prastawa. Amarga dheweke isih kabotan ninggalake Rindi kang saiki dadi sisihane, Dini trima mundur kanthi nggawa tatu ati. Kepengin nambani tatu atine, dheweke mratelake rasa tresna marang Giarto. Rasa tresna kang mung ana pucuk lathi.

Wis setaun lawase, Dini sesambungan tresna lamis karo Giarto. Senajan mengkono, dheweke bisa nyimpen sajroning gendaga ati. Sahengga Giarto kang percaya menawa rasa tresna pacangane iku tulus, banjur nduweni krenteg nglamar marang wongtuwane.

Lamarane Giarto tinampa becik. Sabanjure, Giarto lan Dini wis mbangun bale wisma. Urip bebrayan kang kebak pepalang, panggodha, lan pacoban. Urip kang ora mung pawitan tembung tresna, nanging uga linandhesan nyawijine rasa sih kang tulus. Kaya geni lan panase, lampu lan sunare, utawa kembang lan arume. Sahengga apa kang bakal jinangka dening saklorone bisa kasembadan. Lir lelayarane baita tumujweng pelabuhan.

Ngancik sasi kapitu anggone Dini dan Giarto mbangun bale wisma, prahara manempa tanpa sraba-sraba. Dini sesambungan tresna karo Prastawa kang lagi megat Rindi bojone. Mangerti menawa Dini wani tumindak sedheng karo mantane, Giarto kobong kanepsone. Nggawa glathi ligan. Tumuju omahe Prastawa sabadane tabuh pitu bengi. Sajroning atine kandha, “Durung lega rasaku, menawa Prastawa durung mati saka tanganku.”

Baca juga  Sungkem

Tumeka sangarep omahe Prastawa, Giarto nyedhaki pawongan lanang kang lagi lungguhan ing teras. Tanpa tetakonan, Giarto namakake glathi ligan ing dhadhane pawongan kang kinira Prastawa. Ndeleng sedulur kembare diperjaya Giarto, dheweke bengok-bengok. Njaluk tulung marang tangga teparo. Ora sawatara suwe, kunarpane sedulur kembare Prastawa iku diplayokake menyang rumah sakit. Giarto digawa polisi. Dikrangkeng sajroning pakunjaran.

Sawuse telung sasi Giarto nginep ing hotel prodeo, Dini kang wus pegatan karo bojone iku kumpul kebo karo Prastawa. Rikala bobot sangang sasi, dheweke ditinggal minggat dening Prastawa, amarga kasempyok perkara Narkoba. Rikala dheweke nglairke bayine, Prastawa ketangkep polisi.

Dini putek pikire. Ora ngerti pakaryan apa kang bisa ngasilake dhuwit kanggo ngupakara bayine. Rikala wus kepepet, dheweke saguh nyambut gawe dadi babu. Pakaryan kang miturut dheweke paling ina menawa ditandhingake kelawan pakaryan-pakaryan liyane.

Tumekaning tanggal bayaran. Dini ora nampa dhuwit, nanging ganjaran awujud krangkeng wesi. Dheweke kajebloske sajroning pakunjaran amarga merjaya ndarane kang bakal ngrudapeksa iku kanthi munthu watu item ing sirahe.

Pitung taun sudurunge taun anyar, Dini metu saka pakunjaran. Urip karo anake ing omah warisan wongtuwane. Lagi rong sasi manggon neng omah, dheweke nampa tekane Giarto. Wong lanang kang isih duwe rasa tresna iku mratelakake marang dheweke kepengin nyambung taline katresnan.

“Ora, Kang Tok. Aku ora bisa nampa katresnanmu.”

“Kowe isih tresna marang Prastawa kang lagi wae metu saka pakunjaran?”

Dini gedheg. Giarto pamitan.

Salungane Giarto, batine Dini nangis. Nggetuni apa kang dadi wangsulane marang tresnane Giarto. Amarga dheweke wiwit duwe rasa tresna marang Giarto. Rikala kepengin mratelake rasa tresnane marang Giarto, dheweke krungu pawarta menawa mantan bojone iku kaperjaya dening Prastawa. Bebela sedulur kembare kang diperjaya dening Giarto.

Baca juga  Catatan Kebodohan

Status pungkasan WA-ne Dini, “Katresnan kaya jurang kinemulan pedhut.”

 

Yogya, 7 Desember 2019

 

 532 total views,  2 views today

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: