Agus Widiey, Carpan, Radar Madura

Kalambi Anyar

Kalambi Anyar - Carpan Agus Widiey

Kalambi Anyar ilustrasi Radar Madura

0
(0)

Carpan Agus Widiey (Radar Madura, 01 Mei 2022)

TELLASAN Idul Fitri la onggu para’. Marena jareya gi’ Tellasan Topa’. Kabutowan sajan bannya’. Se edhimma gi’ melleyagiya kalambi ban sarongnga ana’, asabab angguyya kodu genna’. Olle ta’ todhus ka kancana mon pas ngangguy kalambi se eangguy sabban arena. Mon gun sengko’ ban tang lake paggun la-ngalae. Tekka’ kalambi se tellasan dullu paggun eangguy. Dhuapa ja’ tekka’ akalambi anyar ta’ kera badha lanceng se alerek.

Salaen ganeko gi’ melleya mennya’ se argana ceppet larang. Sela gi’ larang, reng-oreng se nyare, tamaso’ sengko’ sang-taposang.

Mon la powasa’an ra-kera kare samengguwan, ganeko merammena pasar. Bi-lebbi rakperagga oreng se ajuwal kalambi. Pello ngerray, agili mabacca kalambi ban dhai. Sella’ padha badha dhalem ate sengko’ akarettek.

“Dhu, Guste, ba’ e Mahsyar asella’ana ban neko? Pas manossa gi’ ta’ enga’a dha’ Ajunan Se Maha Bellas. Badhana lako aserro e dunnya korang malolo.”

Teppa’ are Ahad se tapongkor, e Pasar Kalompang sengko’ nyare kalambina ana’ kalaban ngeba pesse pa’ratos ebu. Dhalem pekkeran pesse sajareya cokop mon gun melleya kalambi, sarong, sandhal, ban songko’.

E bakto jareya sengko’ nenggu ka kennengnganna oreng se ajajuwal guy-angguy.

“Le’, bula nengguwa kalambi se akor ka ana’,” sengko’ ngoca’ ka dagangnga kalambi se gi’ ngodha.

“Omor sanapa, Buk?” tanyana ka sengko’.

“Lema bellas taon gi’, Le’,” totor sengko’ pole.

“Ta’ ekeba, Buk, olle nyare ban mele dibi’, me’ ta’ cocok,” pabalana ka sengko’.

“Enten, Le’, tang ana’ norot ban pole enga’ sampayan,” tegges sengko’ ka ale’ dagang se gi’ ngodha. Saongguna sengko’ ta’ andhi’ pesse bannya’. Mon pas ngeba ana’ ta’ kera gun melle kalambi, tantona gi’ alerek ka barang laen.

Baca juga  AMUK RINDU

“O, akantha sampayan se baramma ganeko, Buk? Bula ta’ ngarte,” karana ta’ ngarte sengko’ pas ngoca’.

“Kalambi nape bai paggun cocok wa, Le’,” ngedhing sakone’ jarba’an sengko’ dagang kalambi se gi’ ngodha jareya aonggu’ nandha’agi ja’ aba’na la ngarte.

Samarena nenggu dhari sabannya’na angguy, sengko’ nemmo kalambi se edhimma barna ban nomerra kalambi jareya la ekera cocok ka ana’. Sengko’ pas laju atanya.

“Sanape argana ganeko, Le’?” tanya sengko’.

“Coma saratos, Buk,” oca’na, pesse saratos coma. Ja’ mon ngala’ derrebban landhu’ otaba ngala’ koli se laen ngabi’ bakto saare ban pello koneng ekapandhi.

“Ta’ bisa ekorang nape, Le?”

“Enggi bisa, Bu.”

“Mon ebagi pettong polo ebelliya…” tegges sengko’ pole.

“Dhu, sapora, Buk, tangga’anna saganeko,” oca’na. “Mon dika ongguwan ballung polo kala’ pon,” oca’na pole.

“Korange lemaebu na, Le’,” balessa sengko’.

Karana la neser paleng ka sengko’ akherra kalambi jareya eleppet, ebaddhai ka dhalem palastik ban ejuluwagi ka sengko’. Pesse saratosan ejuluwagi keya mon sengko’. Soso’na se sagame’ ebu epabali.

“Kalangkong, Le’,” pongkas sengko’ sabelunna nyengla.

“Enggi padha, Buk.”

Kalambi la mare ebelli. Kare sarong ban se laen.

***

Dhari juko’ tase’ sampe’ kaparlowan se laen ban ta’ loppa roko’na lake. Sabab pesse gi’ badha karena. Mare melle, sengko’ langsung mole ka roma. Bulan powasa, pelka’na banne gaja’. Mon oreng se ta’ kowat imanna paggun ngenom.

Saellana dhapa’ ka roma, kalambi, sarong, songko’, kantos sandhal se ebelli ecoba’ eangguyagi ka tang ana’ ban angguy jareya lakar cocok otaba akor saengga ana’ perak amarga e tellasan bisa nganguy kalambi anyar.

Dhalem pekker sengko’.

“Sanape, argana ganeko, Le’ Ha?” lake atanya sambi mateppa’ lencak.

Baca juga  TAFSIR MIMPI

“Manabi kalambina pettong polo lema’, Ka’,” jawab sengko’. “Enggi sadaja kapesseyan Rp 250.000, Ka’,” totor sengko’ pole.

Reng towa mon ka ana’ paggun la-ngalae. Tape mon ana’ ka oreng towana bannya’ se adina ngaloppa bila la omorra towa. Saongguna reng towa lebbi ngarep du’ana ana’na samarena bajang se lema’ baktona, etembang arta ban barang dunnyana. Buktena bila la towa tanana esangkolagi. ***

.

.

Topote, 2022

*) Agus Widiey. Laher e Juruwan Lao’ taon 2002. Santre e Pondhuk Nurul Muchlishin, Pakondhang, Rubaru, Songennep. Katowana Komunitas Pelajar Peduli Literasi Radar Aliyah MA Nurul Muchlishin.

.

Kalambi Anyar. Kalambi Anyar.

Loading

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

error: Content is protected !!