Cerkak, Kedaulatan Rakyat, Triman Laksana

Digawa Angin

Digawa Angin - Cerkak Triman Laksana

Digawa Angin ilustrasi Joko Santoso (Jos)/Kedaulatan Rakyat

0
()

Cerkak Triman Laksana (Kedaulatan Rakyat, 29 April 2022)

“GAWAT iki. Gawat!”

“Gawat apa, Kang Giman? Jaranmu ucul? Apa rodhane copot?”

“Dhapurmu kuwi, Rah!” Kandha mangkono karo mripate mentheleng.

“Haha… Sampeyan iki aneh kok, Kang. Sore-sore kaya ngene, ambeganmu nganti kaya lagi dioyak wong edan,” kandhane Dirah karo nyengenges.

“Pokokmen gawat!”

“Iya, gawat apa ta, Kang? Sareh, ngendikan sing jelas.” Bagong nrambul.

“Apa wis padha krungu, menawa papan iki bakal ditertibke?” kandhane Giman, ambegane isih ketok menawa lagi nandhang rasa sumelang.

“Uwis!” Dirah karo Bagong nyauri bareng.

“Hlo, dadi wis padha krungu, ta?” Giman mlongo. Gumun.

“Kabeh kanca-kanca ana papan iki, wis padha krungu kok, Kang,” kandhane Dirah.

“Oalah, dadi aku sing durung krungu dhewe, hehe…” Giman nuli nyengenges.

“Papan iki, ora mung ditertibke, nanging bakal diilangi,” sambunge Bagong.

“Kok bisa?” Giman tansaya bingung.

“Ya, maklum wae, Kang Giman harak nembe wae isoman, patbelas dina kok, ya?” Dirah kandha karo ngguyu.

“Iya! Mula ora krungu kabar sing kaya ngono iku. Kandhane, papan iki arep digawe resik. Bali kaya asale biyen. Sing padha bebakulan, bakal didadekke siji ana njeron pasar, neng tingkat telu,” kandhane Bagong.

“Terus, kanca-kanca piye?” pitakone Giman.

“Ya, pasrah,” kandhane Dirah karo unjal ambegan landhung.

“Ora protes?” Sepisan maneh Giman pitakon.

“Kaya awake dhewe, apa sing bisa kanggo gaman protes, Kang?” Bagong njawab uga karo unjal ambegan landhung.

“Kamangka, kabeh wis ngerti, ta? Menawa neng tingkat telu iku sepi.” Giman kandha, karo ngempakake udude. Ora let suwe, ana pega jumedhul saka lambene sing ireng iku.

“Ah, embuh Kang! Aku wis pasrah, marahi mumet menawa dipikir,” sepisan maneh Dirah unjal ambegan landhung.

Baca juga  Tahlil di Rumah Pak Nyoto

“Kamangka, ana papan iki, rejekine wis lumintu. Sing padha tuku gampang. Mengko ana tingkat telu, terus piye?” Giman ketara melu sumelang.

“Rasah sumelang, rejeki iku Gusti Alloh sing paring, lan ora bakal kleru! Hehe…”

“Lambemu kuwi, Sar. Dhasar wong kenthir, ngomong saenake wudele dhewe. Ora mikir.” Giman mentheleng, ngerti-ngerti Sarno wis lungguh ana cedhake Dirah.

“Apa aku salah, menawa kabeh rejeki iku pancen wis dibagi karo Gusti Allah, kanthi adil dan merata? Haha…” Sarno ngguyu nyekakak, karo tangane nyaut udude Giman sing lagi diselehake ana pinggir kothak kayu lapake Bagong.

“Wong edan, ki!” Giman mung bisa getem-getem, nalika nyumurupi udude wis diakeb karo Sarno.

“Nyuwun pangapunten ya, Kang Giman. Ududmu tak jaluk kanthi peksa… haha. Iki uga bageyan rejekiku, sampeyan harak dina iki lagi akeh rejekine. Andhongmu payu terus…,” kandhane Sarno, karo ngguyu cekakakan.

“Dhasar sarape kena!” Giman bisane mung sabar, ngadhepi Sarno.

“Nek ngene iki, terus kudu piye ya, Kang?” Bagong pitakon.

“Ya, nek bisa protes, dhemo!” Giman kandha kanthi mantep.

“Protes, dhemo?” Dirah kaget.

“Apa gunane ana ketua paguyuban? Kang Marju dikon ngimpun kanca-kanca, nggelar dhemo. Mumpung durung telat!” kandhane Giman makantar-kantar.

“Protes, dhemo? Haha… apa sing dadi agul-agul kanggo protes lan dhemo? Wong papan iki ya ora resmi, dudu duwekmu kabeh. Mung nunut manggon, ora duwe hak. Malah, kepara bebakulan ana papan iki, ngganggu sing padha liwat. Hayo piye, jal?” kandhane Sarno karo nyerot udude, pegane digawe dolanan, bunder kaya gelang gedhe.

Giman, Bagong, lan Dirah mung padha pandeng-pandengan.

“Nanging iki wis turun temurun, Wong Kenthir!” Giman jengkel.

Baca juga  Menilik Makna Kawin dari Sisi Lain Perempuan

“Aku ngerti, Kang. Apa sampeyan kabeh ngrumangsani, menawa uga marisi salah sing turun temurun, hayo? Hehe…” Sarno ngguyu nggleges.

Sepisan maneh, Giman, Bagong, lan Dirah mung padha nyawang Sarno. Padha ngrumangsani. Lan padha mbenerake kandhane Sarno. Sarno pancen kenthir, nanging bocah kuwi pinter, sebab nate sinau nganti tekan bangku kuliyah. Senajan ora lulus, amarga wong tuwane kentekan ragad. Sarno drop out, terus stres. Ngglan-dhang ana sadawane lurung kutha gedhe iku.

“Wis, sowang-sowangan sedulur kabeh. Aku takjengkar saka papan iki. Poma dipoma, kabeh kudu pasrah lan sumarah. Kabeh rejeki iku, pasrahke marang Gusti Allah. Hehe…” Kandha kaya ngono, Sarno terus jumangkah. Mlaku. Embuh, arep menyang ngendi maneh.

“Dhasar cah kenthir!” aloke Giman, Bagong, lan Dirah, karo mung bisa nyawang lungane Sarno. Wong telu iku, banjur ngenam-enam pikirane dhewe-dhewe. Katrem karo kandhane Sarno.

Layung sore nebahi sadawane lurung lan dalan protokol, ing satengahe kutha gedhe iku.

Wong-wong sing mapan ana papan iku, sumelang kang bakal dumadi sabanjure. Wis ora bisa mikir nasibe mengkone. Pancen abot. Wewayangan sepi lan nglangut, nyawiji lan terus digawa angin sore, mapag tekane wengi. Nganti tekan titiwanci bakal tumeka. ***

.

.

Nalika sore, yogya-magelang 32022

.

Digawa Angin. Digawa Angin.

 11 total views,  1 views today

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: