Budi Sardjono, Cerkak, Kedaulatan Rakyat

Cundrik Waja

Cundrik Waja - Cerkak Budi Sardjono

Cundrik Waja ilustrasi Joko Santoso (Jos)/Kedaulatan Rakyat

1.5
(2)

Cerkak Budi Sardjono (Kedaulatan Rakyat, 20 Mei 2022)

KRUNGU Mbah Kakung gerah aku wus ora sranta. Kemudu-mudu enggal ketemu. Awit banjur kelingan rikala dikabari Mbah Putri gerah. Rikala semana aku ora age-age nemoni. Dakanggep biyasa wae marga pancen wus sepuh. Nanging kaya ngapa rasa getunku. Dina awan dikabari nembe gerah, sorene wus dipundhut Gusti. Aku nangis ngglolo kaya bocah cilik. Gela kepati-pati.

Mbah Kakung yuswane saiki udakara 85 tahun. Limang tahun kapungkur ditinggal Mbah Putri salawase. Banjur adhiku kang ngupakara sabendinane. Awit pancen kalebu putu kinasih. Ora maido marga adhiku putu ragil. Putra-putrine Simbah ana telu kabeh malah wus ndhisiki sowan Gusti.

“Simbah sampun nedha obat?” pitakonku rikala aku mlebu kamare Mbah Kakung. Wangsulane mung manthuk-manthuk. “Babagan pundi ingkang kraos mboten sekeca?” Aku takon maneh.

“Dhadhaku seseg rasane,” wangsulane Mbah Kakung sajak karo ngampet. Mripate banjur katon mentheleng ngawasake aku.

“Wonten menapa, Mbah? Badhe ngersakaken menapa?”

Mbah Kakung ora sumaur. Malah gedheg-gedheg.

“Badhe ngersakaken dhahar menapa, Mbah?”

Mbah Kakung ora wangsulan. Tangane malah nudingi bantal kang ana sandhinge. Grayah-grayah tangan tengen banjur mbrengkal bantal mau. Maktratap. Aku rada kaget. Awit neng ngisor bantal ana keris cilik tur cendhak. Cundrik! Ya, ya, kuwi arane cundrik.

Cundrik banjur dijupuk Mbah Kakung. “Iki cundrik waja,” kandhane karo ngulungake cundrik mau. Cundrik daktampani. Daktamatake, pancen cundrik waja. Rada abot rikala cundrik mau ana epek-epek tanganku.

“Kuwi warisane Mbah Putrimu.” Muni ngono Mbah Kakung sajak karo unjal ambegan. “Wus tahu kanggo merjaya piyayi agung.”

“Ha? Estu Mbah?” Aku kaget kaya disamber bledheg.

“Nganti tekane pati.”

Baca juga  Mata, Air, Hujan

“Kok saged? Kados pundi larah-larahe kala semanten?” Cundrik daksawang maneh. Tanganku rada ndredheg.

“Rikala semana mbahmu dadi abdi dalem neng Keputren. Nanging uga seneng langen beksan. Menawa melu manggung ana wayang wong, mbahmu dadi Srikandi. Mula akeh wong lanang sing kepencut.”

“Mbah Kakung mboten cemburu?”

Mbah Kakung gedheg.

“Lajeng kados pundi critane Mbah Putri ngantos merjaya piyayi agung wau?” pitakonku sajak ngoyak lan negesake.

“Mbahmu arep dirudhapeksa. Marga wus kepepet, kanggo njaga dhiri, piyayi agung kang wus kapanjingan setan mau banjur dicundhuk nganggo cundrik kuwi. Sanalika pancen ora tekan patine. Nanging udakara limang jam sawuse kacundhuk pawongan mau nemoni patine.”

Aku unjal ambegan. Kaget. Gumun. Ora percaya. Arep maido. Nanging aku percaya menawa Mbah Kakung ora goroh.

“Mbah Putri lajeng mlebet pakunjaran?” pitakonku kanthi swara rada serak lan dhadha rada seseg.

“Aku sing ngganteni mlebu pakunjaran. Kudune dikunjara wolung tahun, nanging lagi dak lakoni rong tahun aku wus dibebaske.”

“Pikantuk grasi?”

Mbah Kakung gedheg. “Ngarsa Dalem kang ngersakake supaya aku dibebaske saka pakunjaran.”

“Hmmm…”

“Mula tulisen crita iki, Sam. Dudu crita kang ngayawara. Nanging crita kang wus tau daklakoni, uga dilakoni Mbah Putrimu. Dadi cundrik waja iki ngemu sujarah. Wus tau mangan nyawa pawongan kang murang tata. Lair blegere piyayi, nanging tumindake ngluwihi iblis. Gelem ta kowe gawe crita? Supaya besuk yen aku mati lan bisa ketemu Mbah Putrimu ana ing swarga, aku sakloron bisa tentrem lan mongkog. Piye?”

Aku ora age-age menehi kasaguhan. Nanging seminggu sapungkure Mbah Kakung dipundhut Gusti critane banjur dakgawe. Dadi crita cekak. ***

.

.

Gubug Nyawang Giri 2022

.

.

 84 total views,  2 views today

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: