Bali Post, I Gedé Putra Ariawan, Nyastra

Karang Memadu

0
()

NÉNTÉN wénten carita tan malampah. Napi malih carita ngaénang iraga rumaket neked jani. Yéning lelampahan carita puniki sebet, ngudiang iraga setata liang. Sawai-wai iraga macarita indik bunga ané mentik di karang sari. Ditu, di malun angkul-angkul umahé, wéntén lelampahan mentik ri kalaning i kumbang matinggah di muncuk bungané. Dugasé ento, iraga makenalan tur macarita indik bunga léli mawarna-warni. Ngias karang sariné.

Neked jani léliné jemet mabunga. Ento anggén panginget, iraga taén makenalan. Dini, di tongosé jani. Iraga saling tingalin, saling kenyemin.

“Léli.”

“Inggih Beli Mang.”

“Ngudiang tusing makabar?”

“Kabar napi?”

Miribang saja makelo iraga tusing makabar. Kabar sakadi angin ané ngampehang rindu ri kala iraga maejohan. Rindu sawai-wai kanti iraga engsap ulian galah ané ngranaang iraga kelih tur menék bajang. Neked jani, rinduné tusing nyak ilang tur masaput di tengah atiné. Iraga dot ngengkebang rinduné ento, nanging ngancan engkebang ngancan nyakitin iraga. Tegarang takonang tekén i bunga léli, apa ngranaang iraga cara kéné. Sebet nanging liang, sakit nanging tresna.

Ngudiang mara jani iraga ngasanin sebet nanging sujatiné liangé suba taén asanin malunan. Iraga tusing taén ngorahang sakit ulian rasa tresnané enu mentik neked jani. Uli pidan, iraga tusing taén matakon tekén i bunga léli, apa ané madan sebet, liang, sakit, tur tresna. Ditu miribang pelih iraga, setata marasa paling beneha nanging sujatiné iraga kaliwat belog. Iraga ulap ngulurin indria tur engsap tekén bunga léli ané ngranaang iraga cara kéné.

Lamun dadi tagih, makeneh asané buin mitehang galah ané suba liwat. Dot buin ngasanin dugasé sasih Kapat iraga negak di angkul-angkul umahé. Dugasé ento, iraga angob nepukin léliné mabunga di karang sari tur mabo miyik ngalub. Iraga lantas nepukin kekupu ané matinggah di muncuk bungané.

“Énggalang takep kekupuné ento!”

“Depang kéto!”

“Dadi?”

“Tusing! Kekupuné nyalanang swadarmané dadi kekupu.”

Iraga lantas makenyem tur macarita indik plajahan ané bakat i tunian di sekolah. Plajahan ané nyaritayang indik kupu-kupu ané nyalanang swadarmané. Ulian ento kekupuné demen matinggah di muncuk bungané. Miribang ada rasa manis ané ngaénang kekupuné liang. Ento ngranaang iraga dot nawang, kénkén sujatiné asan sari bungané. Nyaru-nyaru lantas iraga dot ngempok bunga léliné.

Baca juga  Lelaki yang Tinggal di Dalam Tanah

Sedek iteha mabalih kekupu lan bunga léli, sagétan ada anak makenyem di arepan iraga tur iraga milu ngenyemin. Iraga ané tusing nawang unduk lantas ajakina mapotrék di malun angkul-angkul umahé di samping bunga léliné ento. Iraga sesai matakon tekén iba padidi, apa sujatiné tetujon anaké malali mai tur demen mapotrék di angkul-angkul umahé. Suud mapotrek, anaké ento lantas singgah ka umah iragané tur mablanja barang-barang kerajinan seni. Ada masih ané meli loloh anggona ngilangang ubad bedak.

“Kosala-kosali? Tetamian leluur? Angkul-angkul?”

“.…”

Sujatiné iraga liu ngelah patakon nanging tusing ada ané nyautin. Demenan anaké nyautin patakon tamiu ketimbang nyautin patakon iraga.

“Tusing dadi culig tekén tamiu. Makejang nyama. Kenyemin apanga tamiuné demen!” Kéto anaké sesai nuturang apanga liu tamiuné malali mai.

Uli pidan, iraga tusing ja sanget rungu tekén tutur anaké di désa. Jani mara nawang, apa sujatiné tetujon tuturé ento. Dugasé cerik, tetujon idupé tuah abesik, kénkén carané apanga bunga léli ané mentik di malun angkul-angkul umahé énggal mabunga. Liang sing kodag-kodag ri kala nepukin léliné mabunga mawarni-warni. Apa buin ada kekupu ané matinggah, ngisep sari di muncuk bunga léliné.

Iraga tusing emed-emed nepukin bunga léliné matimpal tekén i kekupu. Iraga dot milu ngasanin, amongkén manis sari bunga léliné kanti i kekupu sing emed-emed malali mai. Nyaruang lantas iraga ngémpok bunga léliné tur malaib apanga tusing ketara. Lamun ketara, bisa uyutina lan baanga munyi tekén anaké di désa. Uli pidan iraga mula nakal ulian tusing demen ningehang tutur rerama.

Liang pesan kenehé ri kala bunga léliné suba kagelahang. Ngénggalang lantas iraga malaib tur mengkeb ba dangin di tongos paling tegeha. Ditu, di alas bambuné ba dangin, iraga sesai maplalian. Diastun tongosé tegeh, iraga tusing taén kenjel malaib. Uli dini, iraga ngidang metékin angkul-angkul umahé, uli wates kangin neked kauh. Uli tongosé tegeh, désan iragané ngenah asri tur maundag-undagan. Di alas bambuné iraga lantas macarita indik bunga léli ané mawarni-warni. Iraga demen bunga léli mawarna barak. Ngudiang bisa demen warnané ento?

Iraga tusing ngidang ngenehang apa arti warna baraké ento. Ngénggalang lantas iraga malaib dauh désa sambilang ngaba bunga léliné. Ditu, di malun tugu wiranegarané iraga nepukin béndéra ané mawarna barak lan putih. Warna barak di bendérané patuh a sliaban ngenah cara warna bungané. Iraga lantas ngartiang baraké ento macihné wanén, bani, utawi prawira sakadi wiranegara ané bani memati-mati ngrebut ané patut gelahanga.

Baca juga  Lelaki yang Membunuh Kekasihnya

Tusing ada rasa jejeh dugasé ento. Uli cerik iraga wanén ulian setata padaduanan. Mara lantas kelih tur menék bajang, iraga mara nawang wanéné ento ada watesanné. Tusing dadi nglangkahin gumi lan langit ulian makejang ada lelintihanné. Iraga pelihanga ulian madasar sulur ané patut. Iraga benehanga ulian suluré suba patut kajalanang. Pajalané jani tusing ngidang pragatang ulian wanén. Makejang ada sulur ané patut kakenehang.

Prajani iraga inget dugasé cerik ngelah papineh wanén lakar ngwangun umah di karang suwung. Karang tongos iraga mengkeb dugasé taén ketara ngémpok bunga léli. Sasukat alas bambuné galang tur sesai liwatiné tekén tamiu, iraga tusing ngelah tongos mengkeb. Aget ada karang suwung ané ada di bucu kaja kauh désa. Karangé ento ané paling jejehina tekén anaké di désa. Dugasé ento iraga setata liang ulian bébas maplalianan ditu.

Iraga tusing sanget rungu apa makada karang suwungé sambatanga karang panes tekén anaké di désa. Di karang suwung iraga sing taén marasa panes ulian liu entikanné mentik ngranang iraga tis. Iraga ditu lantas dot mamula léli apanga karangé asri tur liu kekupuné teka. Mengkeb-mengkeb iraga mamula léli apanga tusing tawanga tekén anaké di désa. Lamun tawanga, iraga lakar uyutina tur baanga munyi ulian karangé kapercaya nyakitin. Iraga sing rungu munyiné ento ulian di karang suwung iraga tusing taén marasa sakit tur setata liang padaduanan.

Ri kala odalan di pura wates désa, iraga taén mapunduh negak maturan tur mapisah ngajak cerik-ceriké ané lénan. Makejang timpal-timpalé ngorahang iraga matunangan. Iraga tusing ngerti ané kénkén madan anak matunangan. Uli cerik iraga mula demen ulian sesai maplalianan di désa. Dugasé nyakupang lima ngaturang bakti di pura, iraga nunas ica apanga bunga léliné di karang suwung énggal mabunga. Lamun suba mabunga, iraga lakar ngaé umah apanga karang suwungé ada ané nongosin. Suud ngaturang bakti, iraga lantas mapamit tur énggal-énggal mulih apanga ngidang maplalian.

Baca juga  Lima-Satu-Tujuh

Maplalian sawai-wai kanti iraga kelih, menék bajang tur nawang apa ané madan pajalan idup. Ulian bunga léli iraga nawang pajalan idup ané mawarna-warni. Nawang beneh tur pelih ané anggon dasar malaksana. Lelampahan cerita ané pidan-pidan enu leket neked jani. Miribang suba pajalan karma ngranang iraga lekad di désa. Désa ané ngranang iraga matemu, kala ané ngranang iraga kelih, tur patra ané ngranang iraga tresna tur mapisah.

“Léli!”

“Inggih, Beli Mang?”

“Makelo tusing makabar.”

Uli jani suud nakonang kabar. Kabaré jani tekén pidan suba malénan. Iraga jani suba mapisah tur majanji lakar ngengsapang ané pidan-pidan. Depang bunga léliné mentik di angkul-angkul umahé. Bunga léliné ento dadi saksi tresnané taén tumbuh di hati. Kekupuné ané pidan tingalin matinggah di muncuk léliné suba ilang tuah ada di ipian.

Sasukat kekupuné ketara taén ngisep sari bungané lénan, bunga léli ané mentik di angkul-angkul umahé setata layu. Donné aas kampehang angin tur tusing taén mabunga ulian katibén sakit. Sakit ané tusing ada ubadné. Depang bunga léliné nyalanang idup padidi diastun tresnané enu mentik neked jani.

“Iraga tusing pantes nyalanang tresna cara pidan?”

“Tusing!”

“Iraga lekad di karang besik, pada-pada ngelah angkul-angkul. Yéning jalanang, iraga lakar kasepekang désa tur nongos di karang panes!”

“Karang memadu?”

“Kadén ento mula cita-cita iraga dugasé cenik? Ngelah umah di karang memadu apanga ngidang maplalian ditu?”

“Madiolas da ngomongang ané pidan-pidan. Dugasé ento iraga enu cenik, tusing nawang cén beneh cén pelih!”

“Lamun jani?”

Prajani iraga siep, tusing pesu munyi lamun ngomongang ané beneh tur pelih.

***

“Nyanan peteng antiang di alas bambu!”

“Pianak lan kurenané?”

“Da ngomongang pianak lan kurenan! Iraga pada-pada tresna, da jejeh ngwangun umah di karangé ba dauh!” ***

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

%d bloggers like this: